Bejelentkezés

Belépés

Elfelejtetted a jelszavad?

Regisztráció

Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

Erdelyiautopiac.ro Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Com-Ambul S.R.L.  (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.erdelyiautopiac.ro/, hirdetési oldal (a továbbiakban: erdelyiautopiac.ro) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki

-az erdelyiautopiac.ro-ra hirdetését tölti fel,

-a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz az erdelyiautopiac.ro-n keresztül.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre a 455/2001 törvénynek megfelelően.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az erdelyiautopiac.ro erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A Felhasználó számára az Üzemeltető a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

-a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy

-a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

Az Üzemeltető felelőssége

Az erdelyiautopiac.ro működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként,  végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az erdelyiautopiac.ro-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel az erdelyiautopiac.ro-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget e termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az erdelyiautopiac.ro-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az erdelyiautopiac.ro-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az erdelyiautopiac.ro-n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az erdelyiautopiac.ro-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzésé és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Amennyiben az erdelyiautopiac.ro-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető a 2002 június 7.-én kelt 365-ös törvény alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Az erdelyiautopiac.ro-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

-veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

-gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

-alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

-lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

-hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőséget, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

-hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

-olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

-szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegít vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

-emberi szerv, szövet;

-engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

-értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet alkalmazni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

-hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

-kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

-bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegen gyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

-egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

-vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

-aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

-TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

-olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

-online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;

-személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

-minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

-szexuális szolgáltatás.

Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

Tiltott továbbá:

-bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel az erdelyiautopiac.ro, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja az erdelyiautopiac.ro, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,

-olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy az erdelyiautopiac.ro üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőséget befolyásolja;

-a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételek rendelkezésibe ütköző használata;

-nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;

-az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunka időben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;

-nem magyar nyelvű leírást tartalmazó hirdetések feltöltése;

-a hirdetés leírásában e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;

-minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogait.

A fentiek szerint jogellenesnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat).

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Felhasználók által az erdelyiautopiac.ro-ra feltöltött hirdetést (tartalmat) az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, ha jogellenes eltávolíthatja. Ha egy hirdetés (tartalom) az Üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az Üzemeltető, választása szerint a hirdetést (tartalmat) a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.

Díjazási feltételek

Az erdelyiautopiac.ro egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, az erdelyiautopiac.ro díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.

A díjakat a Felhasználó kizárólag az erdelyiautopiac.ro fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés erdelyiautopiac.ro-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.

A megfizetett díjról az erdelyiautopiac.ro, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére elektronikus számlát állít ki, melyet az erdelyiautopiac.ro a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az erdelyiautopiac.ro kizárólag elektronikus számlát állít ki.

A Felhasználó által megfizetett díjat az erdelyiautopiac.ro nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az erdelyiautopiac.ro-nak felróható okból marad el.

Az erdelyiautopiac.ro aktuális díjtáblázata ide kattintva tekinthető meg.

Kapcsolattartás

Az erdelyiautopiac.ro ügyfélszolgálat a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségé: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1;office@anpc.ro

Szerzői jogi rendelkezések

Az erdelyiautopiac.ro a Com-Ambul S.R.L. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.

Az erdelyiautopiac.ro-n levő valamennyi tartalom jog által védett! Az erdelyiautopiac.ro tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

 © Com-Ambul S.R.L.